अँड. राजकुमार एम. बिराजदार, उदगीर.

दिनांक १३/०८/२०१९
जाहीर प्रगटन
तर्फे
अँड. राजकुमार एम. बिराजदार.
दुकान नं. ११, पहिला मजला,
डी, विंग, यशवंत पेपर समोर, उदगीर. ९८२३४९०५१६.

माझे पक्षकार विजयकुमार नरसिंगराव गुरनाळे, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की,
स्थावर मिळकत fप्लॉट
विद्यमान मालक संतोष बाबुराव शेरीकर.
महानगरपालिका हद्दी मधील
वरवंटी ता. जि. लातूर जमीन गट क्र. ९२
प्लॉट क्र. १४ पूर्ण क्षेत्र २००० चौ. फुट.
एन ऐ क्र. २००६/जे.एम.बी./सी.आर. दि. २६/०६/२०१६
ग्रा. मी. क्र. २२३१
याची चतुसिमा
पूर्वेस : प्लॉट क्र. १९.
पश्चिमेस : २० फुट रुंदीचा रस्ता.
दक्षिणेस : प्लॉट क्र. १५.
उत्तरेस : प्लॉट क्र. १३, गायकवाड यांचा.
वर वर्णनीय चतुसिमेच्या आतील प्लॉट हा माझे पक्षकार विजयकुमार नरसिंगराव गुरनाळे, यांनी विद्यमान मालक संतोष बाबुराव शेरीकर यांचे कडून खरेदी घेण्याचा रीतसर करार केला आहे. सदरील प्लॉट हा पूर्ण निर्विवाद असल्याची हमी व ग्वाही विद्यमान मालकांनी दिली आहे.
तरी सदरील फ्लॅट बाबत कोणाचा काही कर्ज, बोजा, गहान, उजर, आक्षेप, हरकत, वारसाहक्क, शेजार्याचा वाद, बक्षिसपत्र, मृत्युपत्र, इतर काही हितसंबध किवा हक्क संबध, तसेच शासकीय अथवा निमशासकीय हक्क संबध, कर्ज, कर बोजा, किवा इतर कसल्याही स्वरूपाचे हक्क असल्यास त्यांनी सदरील प्रगटन प्रसिद्ध झाल्या पासून ०८ दिवसाच्या आत आपले लेखी उजर माझे खालील पत्या वर आणून सदर करावेत. मुदतीत कोणाचे आक्षेप, उजर नाही आल्यास सदरील खुला प्लॉट हा निर्विवाद आहे असे समजून माझे पक्षकार नोंदणीकृत खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करतील. मुदती नंतर आलेले आक्षेप माझ्या पक्षकारावर बंधनकारक राहणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.
विजयकुमार नरसिंगराव गुरनाळे,
सत्याई एंटरप्राईजेस चे निवेदन.
सदरील जाहीर प्रगटन हे www.epragatan.com या संकेतस्थळावर प्रगटन देणार यांच्या सुचणे आणि माहिती प्रमाणे संगणकीय प्रणाली द्वारे प्रसिद्ध केले आहे. त्यातील मचकूर देणार यांचे सुचणे प्रमाणे सत्य व बरोबर आहे. सदरील जाहीर प्रगटन हे वर नमूद संकेतस्थळावर कायम स्वरूपी लाइव (live) असेल. त्यातील सर्व मचकूर हा संकेतस्थळावर कायम स्वरूपी (स्टोअर) राहणार आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *