नितीन शंकरराव मंडाळे व संतोष जरासंध यादव

दिनांक २२.१०.२०१८.
जाहीर प्रगटन
तर्फे
अँड. संदीप एस. औसेकर.
“समृद्धी” वाल्मिक नगर, बार्शी रोड,
लातूर. ९८२२५३८४०८.

माझे पक्षकार १) नितीन शंकरराव मंडाळे रा. श्री नगर लातूर व २) संतोष जरासंध यादव, रा एल.आय.सी. कॉलोनी, लातूर, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की,
स्थावर मिळकत शेत जमीन
विद्यमान मालक युनुस महमद हानीफ पटेल.
मौजे बोरफळ ता. औसा जमीन गट क्र. १४४ पैकी विद्यमान मालक युनुस महमद हानीफ पटेल यांच्या मालकी वहिवाटीची शेतजमीन ०१ हे १५ आर राष्ट्रीय हाय वे साठी संपादित झालेले क्षेत्र ०० हे ०४ आर वगळून उर्वरित क्षेत्र ०१ हे ११ आर
याची चतुसिमा
पूर्वेस : गायकवाड व उटगे यांच्या जमिनी.
पश्चिमेस : ज्योती किरण मंत्री यांची जमीन.
दक्षिणेस : नागपूर रत्नागिरी राष्ट्रीय रस्ता.
उत्तरेस : औसा बोरफळ शिव रस्ता.
वर वर्णनीय चतुसिमेच्या आतील शेतजमीन माझे पक्षकार १) नितीन शंकरराव मंडाळे रा. श्री नगर लातूर व २) संतोष जरासंध यादव, रा एल.आय.सी. कॉलोनी, लातूर, यांनी विद्यमान मालक युनुस महमद हानीफ पटेल यांचे कडून खरेदी घेण्याचा रीतसर करार केला आहे. सदरील प्लॉट हा पूर्ण निर्विवाद असल्याची हमी व ग्वाही विद्यमान मालकांनी दिली आहे.
तरी सदरील मिळकती बाबत कोणाचा काही कर्ज, बोजा, गहान, उजर, आक्षेप, हरकत, वारसाहक्क, शेजार्याचा वाद, बक्षिसपत्र, मृत्युपत्र, इतर काही हितसंबध किवा हक्क संबध, तसेच शासकीय अथवा निमशासकीय हक्क संबध, कर्ज, कर बोजा, किवा इतर कसल्याही स्वरूपाचे हक्क असल्यास त्यांनी सदरील प्रगटन प्रसिद्ध झाल्या पासून ०८ दिवसाच्या आत आपले लेखी उजर माझे खालील पत्या वर आणून सदर करावेत. मुदतीत कोणाचे आक्षेप, उजर नाही आल्यास सदरील खुला प्लॉट हा निर्विवाद आहे असे समजून माझे पक्षकार नोंदणीकृत खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करतील. मुदती नंतर आलेले आक्षेप माझ्या पक्षकारावर बंधनकारक राहणार नाहीत, याची नोंद घ्यावी.
१) नितीन शंकरराव मंडाळे रा. श्री नगर लातूर व
२) संतोष जरासंध यादव, रा एल.आय.सी. कॉलोनी, लातूर,
सत्याई एंटरप्राईजेस चे निवेदन.
सदरील जाहीर प्रगटन हे www.epragatan.com या संकेतस्थळावर प्रगटन देणार यांच्या सुचणे आणि माहिती प्रमाणे संगणकीय प्रणाली द्वारे प्रसिद्ध केले आहे. त्यातील मजकूर देणार यांचे सुचणे प्रमाणे सत्य व बरोबर आहे. सदरील जाहीर प्रगटन हे वर नमूद संकेतस्थळावर कायम स्वरूपी प्रसिद्घ (live) असेल. त्यातील सर्व मजकूर हा संकेतस्थळावर कायम स्वरूपी (स्टोअर) राहणार आहे.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *