जे. व्ही. देशमुख. वकील

जाहीर प्रगटन
जे. व्ही. देशमुख. वकील यांच्या तर्फे
मो न ९८२२८३८११२.
कार्यालय
येरटे कॉम्प्लेक्स तळमजला
कवठाळे हॉस्पीटल शेजारी
अशोक हॉटेल लातूर.
माझे पक्षकार श्री मल्हारी मनोहरराव चोपडे, रा. संभाजी नगर, लातूर, मो न ८८८८८६६६८६. यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, NAHANAGARPALIECHY
स्थावर मिळकत खुला प्लॉट
विद्यमान मालक कु शिल्पा पि. श्रीचंद शहदाद्पुरी, रा बिसेननगर अंबेजोगाई रोड लातूर.
प्लॉट मिळकत वर्णन
मौजे खाडगाव जमीन मौजे खाडगाव ता लातूर. सर्व्हे न ५०/२ महानगरपालिका हद्दीतील
प्लॉट क्र ५० चा पूर्व भाग
क्षेत्र लांबी दक्षिण उत्तर ५० फुट व रुंदी पूर्व पश्चीम २० फुट आहे. याचे ऐकून क्षेत्रफळ १००० चौ फुट (९२.९३ चौ मी) आहे.
एन ए न १९८१/जे एम बी / डब्लू एस १९३९ दि ०५/०८/१९८१ अन्वये मे. तहसीलदार कार्यालय लातूर यांनी मंजूर केलेला पैकीचा आहे
याची चातुसिमा
पूर्वेस : खसगी प्लॉट न ४९.
पश्चिमेस : सदरील प्लॉट न ५० चा उर्वरित भाग
दक्षिणेस : २० फुट रुंदीचा रस्ता
उत्तरेस : खासगी प्लॉट न ३७
वर वर्णनीय चातुसिमेच्या आतील व वर्णनीय खुला प्लॉट हा माझे पक्षकार यांनी विद्यमान मालक कु शिल्पा पि. श्रीचंद शहदाद्पुरी याचे कडून खरेदी घेण्याच रीतसर करार केला आहे व ठरावा पोटी इसार म्हणून त्यांनी काही रक्कम स्वीलारली आहे. सदरील प्लॉट हा पूर्ण निर्विवाद असायची हमी व ग्वाही विद्यमान मालकांनी दिली आहे.
तरी सदरील प्लॉट बाबत कोणाचा काही कर्ज, बोजा, गहान, उजर, आक्षेप, हरकत, वारसाहक्क, शेजार्याचा वाद, बक्षिसपत्र, मृत्युपत्र, इतर काही हितसंबध किवा हक्क संबध, तसेच शासकीय अथवा निमशासकीय हक्क संबध, कर्ज, कर बोजा, किवा इतर कसल्याही स्वरूपाचे हक्क असल्यास त्यांनी सदरील प्रगटन प्रसिद्ध झाल्या पासून ०७ दिवसाच्या आत आपले लेखी उजर माझे खालील पत्या वर आणून सदर करावेत. मुदतीत कोणाचे आक्षेप उजर नाही आल्यास सदरील खुला प्लॉट हा निर्विवाद आहे असे समजून माझे पक्षकार खारेदिचा रीतसर नोंदणीकृत खरेदीचा व्यवहार पूर्ण करतील. मुदती नंतर आलेले आक्षेप माझ्या पक्षकारावर बंधनकारक राहणार नाहीत. याची नोंद घ्यावी. सबब हे दिनांक ०४/१०/२०१७ रोजी प्रगट.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *