सौ मीरा भ्र अविनाश ढवळे बोथी ता चाकूर

जाहीर प्रगटन विधिज्ञ पु. राजमल्ले. गांधी मार्केट २२/११२ लातूर, माझे पक्षकार सौ मीरा भ्र अविनाश ढवळे बोथी ता चाकूर जि लातूर. यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे मौजे हाडोळी ता चाकूर रा. जनीन ०७ एकर जमीन लोकमान्य कॉलेज जवळ १० रूम आर सी सी बांधकाम

विधिज्ञ संजय आर देशमुख (येळीकर)

जाहीर प्रगटन विधिज्ञ संजय आर देशमुख (येळीकर) रा. “कुलस्वामिनी”, देशमुख निवास, प्रकाश नगर, लातूर. मो. क्र. ९८५०९९१४०७, ८८५५०३२५७० माझे पक्षकार १] हणमंत प्रभू देशमुख रा शिरला ता जि लातूर, व २] उद्धव व्यंकटराव सुतार, रा पटेल चौक लातूर, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित

विधिज्ञ खुशालराव हैबती सूर्यवंशी

जाहीर प्रगटन विधिज्ञ खुशालराव हैबती सूर्यवंशी रा. प्रकाश नगर, लातूर मो. क्र. ९९७००३४५७८ माझे पक्षकार मोबीना बेगम अब्दुल फसी, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की. स्थावर मिळकत घर जागा ४ रूम असलेले जमीन सर्वे क्र. २६७/१, लातूर प्लॉट क्र. ६५ चा

विधिज्ञ एम आय शेख

जाहीर प्रगटन विधिज्ञ एम आय शेख उस्मानपुरा, लातूर मो ९८२३११००४१ माझे पक्षकार पठाण मुक्तारखान करीमखान, बार्शी रोड, ९४२२९६८८९८ लातूर, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट जमीन मौजे पाखरसांगावी गट क्र ४३ अंतर्गत, प्लॉट क्र ३८, क्षेत्र पूर्व पश्मिम

विधिज्ञ विशाल रामभाऊ पवार

जाहीर प्रगटन विधिज्ञ विशाल रामभाऊ पवार द्वारा आकाश बळवंतराव जाधव मधु सदन जुना औसा रोड, लातूर मो ९९६०६२९०००. माझे पक्षकार आनंद रामराव सूर्यवंशी, लक्ष्मी कॉलोनी लातूर. यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की. स्थावर मिळकत घर जागा ४ रूम असलेले खाडगाव ग्रामपंचायत

सालार इस्माईल पठाण रा. अन्धोरा ता औसा

जाहीर प्रगटन एफ एस पटेल औसा. मो ९८९०९७०६९९. माझे पक्षकार सालार इस्माईल पठाण रा. अन्धोरा ता औसा. यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की. स्थावर मिळकत शेत जनीन विद्यमान मालक सालार इस्माईल पठाण. शेत जमीन मिळकत वर्णन मौजे रा. अन्धोरा ता औसा

विकास करार जाहीरनामा

जाहीर प्रगटन वकील तापडिया एस जे. कन्हेरी रोड, सिह्गड सोसायटी समोर, लातूर. मो क्र ९४२२४७०५९६. माझे पक्षकार नी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की. प्लॉट मिळकत विद्यमान मालक १] भानुदास निवृत्ती गुरमे व २] बालाजी मारोतीराव सोमारे. (हॉटेल आनंद चे भगीदार) प्लॉट

सुरेखा विपिनचंद्र गुंडरे नोटरी भारत सरकार

जाहीर प्रगटन सुरेखा विपिनचंद्र गुंडरे नोटरी भारत सरकार सीताराम नगर लातूर. मो ९४२२०७१९६१, ९३२५०७४५४७, फोन २४९७३८ माझे पक्षकार १] योगेश रत्नाकर काळे २] शैलेश रत्नाकर काळे रा. सिह्गड सोसायटी लातूर फोन क्र ९३७२६५४३३१, ९९२२०२३३३१, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की. स्थावर

के. एम. दुधनकर. वकील

जाहीर प्रगटन के. एम. दुधनकर. वकील यांच्या तर्फे मो न ९८६००७४२७५. कार्यालय गुरुनाथ कॉम्प्लेक्स हिरास लेन, नवीन कापड लाईन लातूर. माझे पक्षकार श्री ज्ञानेश्वर सवाईराम राठोड,, रा. द्वारा कोळीसर, राघवेंद्र कॉलोनी लातूर. यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, NAHANAGARPALIECHY स्थावर मिळकत

संदीप सुधाकरराव औसेकर वकील

जाहीर प्रगटन संदीप सुधाकरराव औसेकर वकील यांच्या तर्फे मो न ९८२२५३८४०८. कार्यालय “समृद्धी” वाल्मिक नगर, लातूर. माझे पक्षकार श्री शिवयोगी वैजनाथ स्वामी, रा. लातूर यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक १ अजय हरिभाऊ पांडे, २