अॅड. नरसिंह आबासाहेब वांगजीकर

जाहीर प्रगटन अॅड. नरसिंह आबासाहेब वांगजीकर यांच्या तर्फे मो न ९९२२८६७२३४. कार्यालय पत्ता: देशपांडे गल्ली लातूर. माझे पक्षकार गजानन सुरेशराव जोशी, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, प्लॉट मिळकत. विद्यमान मालक गिरीश ओमप्रकाश नरवणे रा परळी. महानगरपालिका हद्दीतील मौजे खोपेगाव जमीन

अॅड. मंगेश स. महिंद्रकर

जाहीर प्रगटन अॅड. मंगेश स. महिंद्रकर यांच्या तर्फे मो न ९८२३०४९२६०. कार्यालय पत्ता: लक्ष्मी कॅालनी, जुना औसा रोड, लातूर. माझे पक्षकार ललिता बाबुराव गुंडूरे, लातूर यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, प्लॉट मिळकत. विद्यमान मालक ललिता बाबुराव गुंडूरे लातूर.. महानगरपालिका हद्दीतील

नफिसाबेगम अब्दुल लतीफ पठाण

जाहीर प्रगटन अॅड. सचिन एस. बडवे यांच्या तर्फे मो न ९४२३७२०५०६. कार्यालय पत्ता: वाल्मिक नगर, बार्शी रोड, लातूर. माझे पक्षकार नफिसाबेगम अब्दुल लतीफ पठाण, बालेपीर गल्ली लातूर यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, प्लॉट मिळकत. विद्यमान मालक समद नाजीरसाब उजेडे, लातूर..

अॅड. महेश एम. मुळे

जाहीर प्रगटन अॅड. महेश एम. मुळे यांच्या तर्फे मो न ९४२३७२०४५८. कार्यालय द्वारा. सुजीत य. देशपांडे, (तावशीकर) पत्ता: दयाराम रोड, लातूर. मो. नं. ९४२२४६९१६३ माझे पक्षकार यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत घर जागा लोड बेरिंग बांधकाम असलेली. विद्यमान

मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद जाफर चौधरी, अमननगर हैद्राबाद

जाहीर प्रगटन अॅड. अन्वर एस. शेख. यांच्या तर्फे मो न ९८९०७४३२१३. कार्यालय हुसेनिया कॉलोनी इंडिया नगर, लातूर. माझे पक्षकार मोहम्मद सलीम पिता मोहम्मद जाफर चौधरी, अमननगर हैद्राबाद, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक शरीफखान रौशनखान

विपीन नरेंद्र अग्रवाल

जाहीर प्रगटन जे. व्ही. देशमुख. वकील यांच्या तर्फे मो न ९८२२८३८११२. कार्यालय येरटे कॉम्प्लेक्स तळमजला कवठाळे हॉस्पीटल शेजारी अशोक हॉटेल लातूर. माझे पक्षकार विपीन नरेंद्र अग्रवाल, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक लक्ष्मण गहिनीनाथ येलगटे

प्रशांत उत्तमराव आदमिले

जाहीर प्रगटन अॅड. रतीश गुडे यांच्या तर्फे मो न ९४२२६५३३४१. कार्यालय बसवेश्वर कॉलोनी घर क्र ७, औसा रोड, लातूर. माझे पक्षकार प्रशांत उत्तमराव आदमिले, रा विशाल नगर, लातूर यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगतानाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत खुला प्लॉट विद्यमान मालक शशिधर