अँड. राजकुमार एम. बिराजदार, उदगीर.

दिनांक १३/०८/२०१९ जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. राजकुमार एम. बिराजदार. दुकान नं. ११, पहिला मजला, डी, विंग, यशवंत पेपर समोर, उदगीर. ९८२३४९०५१६. माझे पक्षकार विजयकुमार नरसिंगराव गुरनाळे, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक संतोष बाबुराव शेरीकर. महानगरपालिका

असदखान साहेबखान पठाण

दिनांक १३.०३.२०१९. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. संदीप एस. औसेकर. “समृद्धी” वाल्मिक नगर, बार्शी रोड, लातूर. ९८२२५३८४०८. माझे पक्षकार असदखान साहेबखान पठाण, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक अनिल हरिपंत कुलकर्णी. मौजे लातूर (ग्रा) जमीन गट क्र.

असदखान साहेबखान पठाण

दिनांक १३.०३.२०१९. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. संदीप एस. औसेकर. “समृद्धी” वाल्मिक नगर, बार्शी रोड, लातूर. ९८२२५३८४०८. माझे पक्षकार असदखान साहेबखान पठाण, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक अनिल हरिपंत कुलकर्णी. मौजे लातूर (ग्रा) जमीन गट क्र.

अमित रमेश गोडभरले व सौ. स्नेहा अमित गोडभरले

दिनांक २०.१२.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. संदीप एस. औसेकर. “समृद्धी” वाल्मिक नगर, बार्शी रोड, लातूर. ९८२२५३८४०८. माझे पक्षकार १] अमित रमेश गोडभरले व २] सौ. स्नेहा अमित गोडभरले रा. रामवाडी (खरोला) ता. रेणापूर जि. लातूर, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की,

शिवनंदा माधव कदम

दिनांक ११.१२.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर शिवाजी दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार शिवनंदा माधव कदम, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रसर्व्हेनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक ज्योती विठ्ठलराव राउत, राहणार लातूर. जमीन सर्व्हे क्र. ४४/२/ब पैकी प्लॉट

अश्विनी शिवयोगी स्वामी लातूर

दिनांक ०९.११.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. संदीप एस. औसेकर. “समृद्धी” वाल्मिक नगर, बार्शी रोड, लातूर. ९८२२५३८४०८. माझे पक्षकार अश्विनी शिवयोगी स्वामी लातूर, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक अनुराधा भागवत थेटे व डॉ. अजय अनिरुद्ध जाधव.

मुरलीधर सोपानराव जाधव

दिनांक २६.१०.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर शिवाजी दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार मुरलीधर सोपानराव जाधव, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक मोहन नरसिंग सूर्यवंशी, राहणार कव्हा ता. लातूर. मौजे कव्हा ता लातूर

नितीन शंकरराव मंडाळे व संतोष जरासंध यादव

दिनांक २२.१०.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. संदीप एस. औसेकर. “समृद्धी” वाल्मिक नगर, बार्शी रोड, लातूर. ९८२२५३८४०८. माझे पक्षकार १) नितीन शंकरराव मंडाळे रा. श्री नगर लातूर व २) संतोष जरासंध यादव, रा एल.आय.सी. कॉलोनी, लातूर, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की,

अमित लिंबराज पाटील

दिनांक २०.१०.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. विद्यासागर ज. जाधव. भाऊसाहेब प्लाझा, खाडगाव रिंग रोड, लातूर. ९४२०२१६१४१. माझे पक्षकार अमित लिंबराज पाटील, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, NAGARPALIECHY स्थावर मिळकत fप्लॉट विद्यमान मालक रविराज अशोकराव देशमुख, राहणार परभणी. मौजे खाडगाव जमीन

अर्चना संतोष जाधव

दिनांक १२.१०.२०१८. जाहीर प्रगटन तर्फे अँड. दिगंबर शिवाजी दळवे. संभाजी नगर, कव्हा रोड, लातूर.९९७०३४०५१२. माझे पक्षकार अर्चना संतोष जाधव, यांनी मला माहिती देऊन अधिकृत केल्यावरून व सादर केलेल्या कागदपत्रा वरून तमाम जनतेस या जाहीर प्रगटनाद्वारे सूचित करण्यात येते की, स्थावर मिळकत प्लॉट विद्यमान मालक शामसुंदर रामलालजी मंत्री, राहणार सीताराम नगर लातूर. सी. टी. सर्व्हे क्र.